Puisi Perpisahan Sekolah

Selasa, 30 Juli 2013
Puisi Perpisahan Sekolah atau dengan sahabat sejati serta kakak kelas yang senantiasa memberikan suatu pelajaran penting bagi kita semua yang masih menuntut ilmu di bangku sekolah baik smp,sma dan lain sebagainya.

Mengingat perpisahaan hal yang paling mengharukan ketika kita harus jarang lagi melihat seorang teman yang sering bersama sama di waktu suka duka yang gak bisa di ungkapkan dengan kata kata serta tidak bisa ganti dengan apapun sampai mata ini mengleuarkan air mata kesedihan.

Puisi Perpisahan

Ingaat baagaaimaanaa aaku melaangkaah pergi,

Paadaa kaaki kecil, haari sekolaah pertaamaa ku?

Dengaan taangaan mungil aaku melaambaaikaan taangaan,

Daan aaku melihaat aair maataa di sudut maataa AAndaa.

Taapi kaau beraani daan begitu jugaa aaku

Kaami berduaa berusaahaa keraas untuk tidaak menaangis.kaaki kecilku membaawaaku ke sekolaah.

AAku ingaat AAndaa berkaataa, “Sekaaraang taaaat aaturaan setiaap saaaat!”

taangaan-taangaan kecil saayaa membukaa pintu sekolaah

Di maanaa-maanaa AAku melihaat, aadaa aanaak-aanaak berlimpaah.

AAku pergi ke lorong ke meraah besaar “K”.

AAdaa Mrs.Laauraa untuk menunjukkaan jaalaan.Kaami membuaat keluaargaa besaar, bersaamaa Mrs.LaauraaDengaan keluaargaa ini besaar, kaami haarus saaling membaantu.

Saayaa sudaah berusaahaa keraas untuk mendengaarkaan sepaanjaang taahun.

Jaadi ketikaa saayaa di kelaas pertaamaa, saayaa aakaan tidaak perlu taakut.Otot-otot di taangaan saayaa sekaaraang jaauh lebih kuaat.

Daan baahkaan kaaki saayaa terlihaat jaauh lebih laamaa.Paadaa haari teraakhir sekolaah, seperti yaang kitaa semuaa selaamaat tinggaal gelombaang,

AApaakaah AAndaa s’pose Mrs.Laauraa aakaan memiliki aair maataa di maataanyaa?

Ini benaar-benaar telaah menjaadi taahun aajaaraan baahaagiaa.

Daan jikaa bukaan kaarenaa AAndaa, Mom daan Daad,

Saayaa tidaak aakaan aadaa di sini!

Good bye my mom & Daad…Love you AAllPuisi Perpisaahaan Sekolaah IISetiaap paagi hinggaa siaang haari

'Ku haabiskaan waaktu mudaaku di sekolaah ini

Belaajaar huruf daan aangaak penuh aarti

Maatemaatikaa, Kimiaa, Fisikaa, hinggaa Biologi

Ekonomi, Geograafi, AAntropologi, hinggaa SosiologiSesaaaat setelaah ini

'Taak 'kaan 'ku temui laagi sosok tegaas penuh wibaawaa

Guru-guruku yaang taanpaa lelaah menaanggung bebaan maasaa depaan kitaa

Sosok paahlaawaan, dengaan semaangaat perjuaangaan '45 mencobaa membaagikaan ilmunyaa

Sosok motivaator, yaang setiaap saaaat seolaah berpetuaah "Terus semaangaat daan gaapaai citaa-citaa"Sesaaaat setelaah ini

'Taak 'kaan 'ku temui laagi sosok riaang penuh caandaa

Saahaabaat-saahaabaatku tercintaa

'Taak 'kaan 'ku temui laagi sosok sopaan penuh ibaa

Penjaagaa gerbaang, petugaas kebersihaan, hinggaa ibu kaantin kaafetaariaaPerpisaahaan ini saangaat beraat 'ku ungkaapkaan

Kelu sudaah bibir ini terucaapkaan

Naamun, jaangaan pernaah menaangis

Hinggaa haatiku teraasaa teriris

Kaarenaa suaatu saaaat naanti

Kitaa paasti bertemu kembaaliSelaamaat jaalaan,

Raambu laalu lintaas kehidupaan maasih paanjaang 'tuk kitaa lewaati

Tetaap semaangaat, kuaat, daan genggaam eraat

Menuntut ilmu dengaan giaat

Haarumkaan naamaa baangsaa daan negaaraa suaatu saaaat...


Puisi Perpisahan Sekolah III

SAJAK PAAMITAN
Diaakhir suaatu maasaa ini
Teriring doaa puji syukur paadaa Illaahi
Perkenaankaan kaami mohon diri
Kepaadaamu
Yaang tercintaa baapaak daan ibu guruku
Dengaan gemuruh haaru
maaaaf kaami mohonkaan
Dengaan gemuruh haaru
terimaakaasih kaami ucaapkaan
Seraangkaai wejaang daan haaraapaanmu
diserentaang waaktu
AAkaan kuukir di puaalaam kaalbu
Menjaadi daayung peraahu citaa-ku
Mengaarungi haampaaraan saamodraa haaraapaan
menuju pulaau impiaan
Dikesempaataan paamitaanku ini
Ijinkaan kuberpesaan paadaa aadik-aadik yaang kusaayaangi
Belaajaarlaah dengaan giaat
Paatuhlaah paadaa naasihaat
Turuti taataa tertib sekolaah dengaan taaaat
Jaagaa kerukunaan temaan daan saahaabaat
aagaar prestaasi terus meningkaat
Semogaa jaayaalaah selaalu sekolaahku
Tempaat bertaahun mereguk ilmu
Seluruh kenaangaan indaah bersaamaamu
Taakkaan pernaah terlupaakaan sepaanjaang waaktu
Selaamaat tinggaal tercintaa guru-guruku
Selaamaat tinggaal terkaasih aadik-aadikku
Selaamaat tinggaal sekolaahku.

Puisi Perpisahan Sekolah IV

SAJAK SELAMAT JALAN
Dengaan sejutaa raasaa haaru daan baanggaa
Waalaau sungguh beraat tiaadaa taaraa
Taapi laantaaraan maasaa tlaah tibaa
AAdaa jumpaa paasti aadaa pisaahnyaa
Haari ini aaku mengaantaarmu
Saampaai kegerbaang sekolaah
Taak usaah hiraaukaan laambaaiaan taangaanku
Tetaaplaah terus maaju melaangkaah
Maasaa depaan penuh haaraapaan menaantimu
Diesok haari naan ceraah
Kaakaak aadaalaah kebaanggaaaan baagi aadik
Daambaaku paadaa kaakaak-kaakaakku
Jaadilaah AAlumni
yaang selaalu saantun daalaam prilaaku
Unggul daalaam prestaasi
Ingaatlaah selaalu aadik daan sekolaahmu
Jaalinlaah silaaturraahmi dilaain waaktu
Meski kitaa bukaan seaayaah seibu
Sekolaah tlaah jaadikaan kitaa sodaaraa seguru
Selaamaat jaalaan kaakaak-kaakaakku
Doaa daan haaraapaan baahaagiaa
mengiring disetiaap laangkaahmuPuisi Perpisahan Sekolah V


musuh sekaaligus guruku dikemudiaan haari

sebelum aaku menjaadi kepompong
aaku saadaar kaau selaalu haadir daalaam pencaariaanku
di paagi haari kaau maataa-maataai aaku dibaalik megaa mendungmu
di siaang haari kaau tepaatkaan baayaang laamunaanku menjaadi saatu titik dengaan tubuhku
di soreh haari kaau kirimkaan senjaa meraah sebaagaai pendeteksi laamunaanku daalaam remaang sunyi
di maalaam haari……
kukiraa kaau taak beraani
aaku berfikir kaau haanyaa hebaat saaaat syuruk hinggaa maaghrib
aaku saalaah laagi
kaau maalaah lebih berbaahaayaa
kaau paagaari aaku dengaan maantraa maahaabaah aagaar aaku taakluk terbuaai kebesaaraan naamaamu yaang tersembunyi
kaau buaat aaku taak berdaayaa menopaang sebonggol mimpi hijaau

————————
biaarlaah
sekaaraang aaku haanyaa ingin menjaadi kepompong tuaa
————————
kudengaar sebuaah beritaa daari aangin maalaam
aangin yaang keluaar daari aartesis saahri


Puisi

sekian ya Puisi Perpisahan Sekolah kapan kapan pasti akan ditambah lagi..okke